Sundbyberg är vinnare i Rödgrönas infrastruktursatsning

Idag presenterades överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet när det gäller infrastruktursatsningar i huvudstadsregionen.

Sundbyberg står som en vinnare när det blev klart att de Rödgröna vid en valvinst bland annat kommer att prioritera en nedgrävning av järnvägsspåren genom staden, genom en satsning på Mälarbanan. Den borgerliga regeringen har inte lyckats ge klara besked hittills, trots att Sundbyberg redan i februari träffade ett intentionsavtal med Banverket (Trafikverket) om en finansiering av nedgrävningen.

En folkomröstning kommer att avgöra frågan om Förbifart Stockholm. Alla partier förbinder sig att följa utfallet av folkomröstningen som kommer att hållas under 2012.

Stockholmarna tjänar på en Rödgrön valvinst. Överenskommelsen innebär en stor satsning på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. En nödvändighet för ett Stockholm, och inte minst ett Sundbyberg som växer så det knakar. Överenskommelsen innehåller en stor satsning på kollektivtrafiken, både för tidsmässiga vinningar och för integrationen över regionsdelarna i Stockholm. Sammantaget de Rödgröna tio miljarder kronor mer än regeringen på infrastruktur i länet mellan 2011 och 2021.  Ett ”Region Stockholm” kommer att införas så snart som möjligt efter valet för att kunna samordna och hantera alla de projekt som då kommer att påbörjas. Bland annat kommer Nynäsbanan att rustas med dubbelspår, Roslagsbanan kommer att få fortsatt tvåspårsutbyggnad och en ny tunnelbanegren planeras till den nya stadsdelen vid Karolinska.

Ur de Rödgrönas Pressmeddelande:

Vi är överens om att avsätta pengar till ett stort antal nya järnvägs- och kollektivtrafikprojekt i Stockholms län om vi vinner valet. Sammantaget satsar vi tio miljarder kronor mer än regeringen på infrastruktur i länet mellan 2011 och 2021. Merparten ska finansieras gemensamt mellan staten och landstinget och en mindre del genom trängselavgifter på Essingeleden som införs senast i slutet av 2011.

Bland de satsningar vi tänker genomföra i närtid om vi vinner valet finns:

• Mälarbanan. Utbyggnad till fyra spår mellan Tomteboda och Barkaby med tunnel under Sundbyberg.  Projektet är avgörande för att få ut den fulla effekten av Citybanan och därmed öka kapaciteten på järnvägen i hela landet.

• Tunnelbana Odenplan – Norra station/Karolinska. Vi vill bygga en ny tunnelbanegren till den nya stadsdel som byggs vid Norra station/Karolinska.

• Spårväg Syd. En första etapp mellan Kungens Kurva och Flemingsberg. Spårväg Syd är mycket viktig för att bygga ihop regionkärnor i länets södra delar.

• Roslagsbanan. Fortsatt dubbelspårsutbyggnad som kommer att möjliggöra 10-minuterstrafik.

• Nynäsbanan. Fortsatt utbyggnad till dubbelspår.

• Mer cykel och kollektivtrafik. Vi satsar totalt 6,5 miljarder på statsbidrag till kollektivtrafik i hela landet. I en del av en närtidssatsning får Stockholmsregionen dessutom under fyra år 250 miljoner kronor per år. Pengarna ska bland annat användas till bussar, signalprioritering, knutpunkter och depåer och fler cykelbanor.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

DNSVD / Aftonbladet / DN Debatt /

Annonser

Det går bra för Sundbyberg

I helgen delades ett material från de rödgröna partierna i Sundbyberg ut till samtliga hushåll i kommunen. Du som av någon anledning inte fick utskicket kan istället läsa en digital version av utskicket här på bloggen.

Utskicket handlar bland annat om Sundbybergs ekonomi, ett hållbart Sundbyberg, förbättringar inom skolan och äldreomsorgen och även det förebyggande sociala arbetet.

Klicka här eller på bilden för att läsa utskicket.

Moderaterna saknar trovärdighet

Den rödgröna majoriteten i Sundbyberg välkomnar den pågående debatten om hemlösheten. Förhoppningsvis kan den uppmärksamhet som frågan fått skapa ett ökat intresse för att bekämpa hemlösheten och de mekanismer som skapar den. Allt för ofta blundar offentligheten för de som har det allra sämst i samhället, men vår förhoppning är att nu även moderaterna ska få upp ögonen för de sociala orättvisorna i dagens Sverige.

Med hjälp av media har (M) försökt skapa en bild av Sundbyberg där sanningen har kommit i skymundan. I vårt Sundbyberg har vi en väl utvecklad boendekedja. Det finns ett bra samarbete mellan berörda förvaltningar och vårt bostadsföretag Förvaltaren. Den sundbybergare som har sociala problem där hemlöshet ingår, och vill få hjälp, får hjälp.

Något beslut om att dra in bidragen till någon av frivilligorganisationerna är inte fattat. Det som nu diskuteras är hur vi ska utveckla samarbetet med organisationerna. Dessa är en viktig länk i vårt sociala nätverk.

Moderaterna efterlyser förebyggande åtgärder på lokal nivå samtidigt som partiets politik på nationell nivå ökat utanförskapet och klyftorna i samhället. Det bör också poängteras att moderaternas bostadspolitik så väl som alkohol- och narkotikapolitik inte på något sätt gynnar de mest utsatta i samhället. Tvärtom leder deras nyliberala ideologi till ökad utslagning.

Vi rödgröna tar vårt ansvar så väl lokalt som nationellt och jobbar nu med att förbättra arbetet för de hemlösa i Sundbyberg. Mot detta kan givetvis moderaterna protestera, men de saknar trovärdighet i frågan.

Läs också Bert Jagerbys artikel på  Vänsterpartiets hemsida: Hur står det till med hemlösheten i Sundbyberg

Sundbyberg klarar ekonomin trots krisen

Enligt Sveriges arbetsmarknadsminister var 2009 ett riktigt ”skitår”, men i Sundbyberg har det gått bättre än befarat. Trots minskade skatteintäkter på så mycket som 57 miljoner kronor fick den rödgröna majoriteten ekonomin att gå ihop, det visar Sundbybergs stads bokslut för det gångna året.

Den globala finanskrisen har sedan hösten 2008 präglat den svenska ekonomin, men i Sundbyberg har ett omfattande jobbpaket och ett kommunövergripande utvecklingsprogram fått ekonomin att gå ihop ändå. 

– Det är ett fantastiskt resultat som föregås av ett hårt arbete i nämnder och förvaltningar. Men det goda resultatet beror också på alla de nya skattebetalare som flyttat till Sundbyberg de senaste åren, säger Helene Hellmark Knutsson (S).

 – Nyföretagandet har ökat och många företag har flyttat sina huvudkontor till Sundbyberg. Dessutom har de jobb- och näringslivssatsningar som vi genomfört bidragit till att arbetslösheten inte blev så stor som prognoserna indikerade, säger Siyamak Sajadian (MP).

 – Stadens goda ekonomi gör att vi står bra rustade att erbjuda stöd till dem som drabbats av krisen. Vi har även möjlighet att prioritera det sociala arbetet för att hjälpa barn och ungdomar som riskerar att fara illa, säger Bert Jagerby (V).  

Försäljningen av Rissnedepån inräknat gör Sundbybergs stad ett positivt resultat på 114,2 mnkr. Sett till resultat exklusive jämförelsestörande poster och försäljningen av depån har Sundbyberg lyckats åstadkomma ett nollresultat. Vilket i jämförelser med andra kommuner bör betraktas som mycket starkt. 

/ DN: Konjunkturen i Sthlm har vänt /

En resa mot Sveriges bästa skola

För två år sedan satte sig Sundbybergs Barn- och utbildningsnämnd ned. Över blockgränser och partigränser kom de fram till ett antal gemensamma, högt ställda, politiska mål för Sundbybergs skolor.

Sundbybergs femmor tillhör de bästa i landet i matte, svenska och engelska. Sundbybergs niondeklassare gjorde förra terminen ett fantastiskt resultat. Jonas Nygren (S) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

–          Det var ett tydligt politiskt mål som vi satte för två år sedan att Sundbybergs nior skulle ligga fem poäng över det förväntade resultatet enligt SALSA. Idag har vi nått det målet. Det är resultatet av ett hårt arbete. Både från skolor med elever och personal, från förvaltningen och från politiken.

–          Att höja meritvärdena var bara ett av målen. Andra mål är, bland flera, 100 % behöriga lärare, mindre barngrupper på fritidshemmen och högre pedagogtäthet på förskolan.

Nämnden har under de två senaste åren haft blocköverskridande mål. Är det extra viktigt att man kommer överens över partigränserna i just skolfrågor?

–          Skolan har under lång tid och kommer under en tid framöver att genomså stora förändringar. Därför känns det väldigt viktigt att vi skapar en stabil framtid för våra skolor så att de kan arbeta och utveckla verksamheten i lugn och ro. Men jag tycker samtidigt att det bör gälla inom de allra flesta områden. Vi tjänar på att så långt det är möjligt hitta långsiktiga lösningar. Även om det är val vart fjärde år så stannar ju inte verksamheten upp för det. För att slippa ryckigheten som uppstår när de politiska målen ständigt förändras måste vi alltid söka kompromisser så långt det är möjligt, utan att tumma på våra grundvärderingar.

Vad är nästa steg för Sundbybergs skolor?

–          Nu har vi landat i den nya organisationen, flera nya skolledare är tillsatta och vi har sett över lokaler och ekonomin. Idag är skolan mer effektiv än den var för två år sedan och vi är mer målfokuserade och kunskapsinriktade. I budget för 2010 ligger flera satsningar på skolan. Dels handlar det om maten och de pedagogiska måltiderna. Men framförallt handlar det om kunskapsgaranti. Alla sundbybergselever har rätt att lyckas i skolan. Just nu förbereder vi en stor pedagogsatsning på matematik. Där ingår även en garanti som säger att alla elever som riskerar icke godkänt i matematik har rätt till en särskild ”en-till-en-undervisning”. Våra femmor är redan bland de bästa i landet på matematik, svenska och engelska. Däremot har våra nior halkat efter lite på matematiken. Därför gör vi nu den här satsningen.

Sundbyberg undertecknar klimatavtal och bygger nya hyresrätter

Förra måndagen beslutade kommunfullmäktige om budget för 2010. Den rödgröna majoritetens budgetförslag med satsningar på jobb, skola och omsorg antogs efter en lång och bra debatt.

Igår var det återigen dags för kommunfullmäktige. Bland annat fattades beslut om att underteckna EU:s borgmästaravtal. Avtalet innebär att Sundbyberg tillsammans med över 900 andra europeiska städer ska jobba för att sänka sina koldioxidutsläpp med med än 20% till år 2020.

Kommfullmäktige fattade också beslut om att köpa ett bolag innehållande ett byggprojekt omfattande 263 hyreslägenheter i Ursvik. Beslutet innebär att det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren under våren 2010 kommer att påbörja bygget av nya hyresrätter i Sundbyberg. Dessa lägenheter beräknas stå färdiga våren 2011.

Vi satsar på jobb, skola och omsorg!

På måndag i nästa vecka fattar Sundbybergs kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2010. I det rödgröna budgetsförlaget från oss i majoriteten finns ett tydligt fokus på jobb, skola och omsorg.

Sundbyberg har, precis som alla andra kommuner, påverkats av den ekonomiska krisen. Skatteintäkterna ökar inte lika snabbt som väntat, men stadens ekonomi är ändå stark. Tack vare god ekonomisk hushållning och det faktum att Sundbyberg är den snabbast växande kommunen i landet har vi ett läge då vi kan förbättra kvaliteten i välfärden trots den djupa lågkonjunkturen.

I Sundbyberg kommer under det kommande året mer än 200 miljoner investeras i nya förskolor och skolbyggnader. Fler nya tillagningskök kommer att byggas för att ytterligare förbättra matupplevelsen för de äldre på våra boenden. Samtidigt görs en satsning för att lyfta Hallonbergen.

Regeringen ökar statsbidraget till kommunerna i budgetpropositionen för 2010. Bidraget är tyvärr en engångsintäkt och kommer därför inte att kunna användas i de ordinarie verksamheterna.

Vi har därför valt att satsa dem på ett förlängt jobbpaket, stärkt stöd till utsatta barn, en kompetenssatsning inom äldreomsorgen, förbättrade måltidsupplevelser för barn och äldre och nya pedagogiska projekt inom skolverksamheten.

Läs mer om budgeten på kommunens hemsida.

Följ debatten på webb-tv.

Läs hela det rödgröna budgetförslaget.